NEOPHODNOST TRANSFORMACIJE FONDOVA
U SKLADU SA POTREBAMA REPUBLIKE SRBIJE


Uvažavajući reference fondova iz prethodnog perioda, njihov van budžetski karakter i raspoloživa sredstva, potencijale i praksu Evropske zajednice i Saveta Evrope u oblasti socijalne politike, kao i naznake referentnih institucija i eksperata, Stručna služba je proces statusnog prilagođavanja fondova usmerila u pravcu njihove transformacije u fond za socijalni razvoj Republike Srbije ili u fond za održivi razvoj, odnosno, zajedno sa drugim srodnim institucijama, formiranje razvojne banke.

Navedena projekcija proistekla je kao sublimacija mnogostrukih kontakata, konsultacija i praćenja uporednih iskustava zemalja u tranziciji i afirmisana je pred relevantnim krugovima putem: Naznaka o mogućim pravcima transformacije fondova u kontekstu potreba Republike Srbije u oblasti socijalnog razvoja (sa predlogom institucionalnih okvira), Izvoda iz naznaka o mogućim pravcima transformacije fondova (sačinjenog na bazi rezimea Studije o optimalnom institucionalnom okviru za podršku socijalnoj politici u Srbiji), Informacije o osnovnim parametrima poslovanja Fonda za finansiranje povećanja zaposlenosti i prioritetnim operativnim aktivnostima (u kontekstu plasmana sredstava opredeljenih za finansiranje „start-up“ programa i definisanja statusa Fonda) i Statusa Fonda za kreditiranje nerazvijenih i Fonda za povećanje zaposlenosti i mogućim pravcima njihove transformacije.

Na osnovu izloženog su fondovi intenzivirali aktivnosti na transformaciji fondova koje su, uz saradnju relevantnih profesora Beogradskog, Niškog i Mariborskog univerziteta i podršku Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta Ujedinjenih nacija, rezultirale izradom Nacrta zakona o sredstvima za finansiranje održivog razvoja i smanjenja siromaštva u nedovoljno razvijenim područjima Republike Srbije, koji je u procesu procene validnosti od strane nadležnih organa.