NORMATIVNI OKVIR I ORGANIZACIONA STRUKTURA

(putem kojih se odvija poslovanje Fonda za kreditiranje nerazvijenih i Fonda za povećanje zaposlenosti)


Karakter poslovanja fondova inicijalno je definisan u okviru Zakona o Fondu federacije za kreditiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i autonomnih pokrajina („Sl.list SFRJ br. 33/76 i 47/86) i Zakona o pribavljanju i korišćenju inostranih sredstava za povećanje zaposlenosti i zapošljavanja povratnika sa rada iz inostranstva ("Sl.list SFRJ" br. 22/78 i 54/86).

Fond za kreditiranje nerazvijenih je prikupljao i distribuirao sredstva procentualnim izdvajanjem iz društvenog proizvoda društvene privrede Jugoslavije u petogodišnjim periodima, po kom osnovu je finansirana izgradnja i rekonstrukcija privrednih i infra-strukturnih objekata, podizanje stambenih objekata radi sprečavanja migracije stanovništva i rad organa uprave u nerazvijenim područjima. Za plasirana kreditna sredstva (koja su bila dugoročnog karaktera) izdavane su obveznice obaveznog zajma, koje su još uvek u procesu kontinuiranog servisiranja.

Za privredni razvoj nerazvijenih područja nisu bila dovoljna samo sredstva iz domaćih izvora, već se javila potreba za angažovanjem i inostranih sredstava, zbog čega je formiran Fond za povećanje zaposlenosti, koji prikuplja i usmerava isključivo inostrane kredite ili sredstva bez obaveze vraćanja, koja se obezbeđuju u skladu sa međunarodnim sporazumima, međunarodnim ugovorima i odredbama drugog po redu Zakona iz stava 1. ovog poglavlja. Sredstva se mogu odobravati samo uz garanciju ovlašćene banke i vode se na deviznom računu toga Fonda kod Narodne banke Srbije.

U periodu funkcionisanja SR Jugoslavije, osim zakonskog, okvir za poslovanje fondova utvrđivan je i odlukama i zaključcima Savezne vlade i resornih ministarstava, po formiranju državne zajednice Srbije i Crna Gora u skladu sa odredbama čl. 17. i 20. Zakona za sprovođenje Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora („Sl.list Srbije i Crne Gore“ br. 1/2003), a osamostaljenjem Republike Srbije u skladu sa već citiranom Uredbom o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja („Sl.glasnik RS“ br. 71/08 i 46/09 i 4/11) i Zakonom o ministarstvima („Sl. glasnik br. 44/2014).

Do okončanja planirane transformacije fondova fondovima i definisanja potrebe  njihovog kooptiranja u pravni sistem Republike Srbije fondovima upravlja direktor u funkciji vršioca dužnosti, koga imenuje Vlada Republike Srbije, a njegov rad prate i kontrolišu resorno Ministarstvo i ovlašćeni spoljni revizor.

Članovima Upravnog odbora fondova su u međuvremenu prestale funkcije sa kojih su delegirani u taj Organ, pa je Vlada Republike Srbije zadužila ministra koji koordinira aktivnosti u oblasti održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja i borbe protiv siromaštva u tim područjima i Kancelariju za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja da prate rad fondova.

Rad fondova redovno kontroliše međunarodno sertifikovani nezavisni revizor a značajan deo aktivnosti resornog ministra i Kancelarije je komplementaran sa zaduženjima fondova, pa je procenjeno da bi u koordiniranoj aktivnosti navedenih organa i institucija na najracionalniji i najefikasniji način bile definisane potrebe Republike Srbije u oblasti održivog razvoja i smanjenja siromaštva u nerazvijenim područjima i statusna transformacija fondova u skladu sa tim potrebama, posle čijeg sprovođenja bi se konstituisali novi organi upravljanja.

Do okončanja započete transformacije fondova, postavljen je vršilac dužnosti direktora fondova, i to kao nestranačka ličnost iz redova zaposlenih.

Poslovanje karakteriše i zajednička Stručna služba koja obavlja zbirne poslove oba fonda definisane aktom o organizaciji,i to u okviru:

-   Sektora  Fonda za finansiranje povećanja zaposlenosti, i

-   Sektora  Fonda federacije za kreditiranje nerazvijenih, sa sledećim organizacionim jedinicama:

     •  Služba za devizne i materijalno-finansijske poslove.

       •  Služba za pravne, opšte i zajedničke poslove.